Tanulói mulasztás igazolása

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni – többek között – a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. E rendelkezés alapján az intézménynek konkrét eljárási szabályokat kell meghatároznia a mulasztások igazolására vonatkozóan, így a szülők által igazolható napok számára, az igazolás formai követelményeire és azok benyújtásával kapcsolatos szabályokra is. Betartása kiemelten fontos, ellenkező esetben az intézmény jogosan tagadhatja meg az igazolások befogadását, igazolatlannak tekintve az adott hiányzást.

Iskolánk Házirendje alapján a tanulók mulasztását és annak igazolását a korábbi években az alábbi formában határoztuk meg, és adtunk tájékoztatást:

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint egyéb foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének félévente három nap hiányzását igazolhatja. A tanuló csak a szülő előzetes engedélykérésével maradhat távol az iskolától.

Indokolt esetben az iskola intézményvezetője további távolmaradást, egy tanévben legfeljebb öt tanítási napot engedélyezhet.

A szülő az igazolást az e-Kréta felületén küldi be az osztályfőnöknek.

Az iskolán kívüli rendszeres elfoglaltsághoz, amennyiben az a tanításról való távolmaradással járhat az intézményvezető hozzájárulása szükséges, az engedélyt írásban kell kérnie a kikérő szervezetnek (sportegyesület, zeneiskola stb.). Nem megfelelő magatartás vagy tanulmányi eredmények esetén az engedély visszavonható.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül köteles az igazolást – betegség esetén orvosi igazolás, más esetben hivatalos irat – az osztályfőnöknek bemutatni, az e-Kréta felületére feltölteni.

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedés, szakértői bizottság vagy egyéb alapos ok miatt, hivatalos ügyben van távol.

Késésnek minősül, ha a tanuló becsengetés után, a tanóra kezdetekor nincs a tanteremben, vagy a foglalkozás kezdetére nem jelenik meg, de később részt vesz azon. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét és a tanórai becsengetéstől számított időtartamát percre pontosan a naplóba bejegyzi.

A tanórai késések időtartamuk alapján összeadódnak. Amennyiben az összeszámítandó (külön igazolt és külön igazolatlan) késések időtartama eléri a 45 percet, az igazolt vagy igazolatlan mulasztás jelent.

A késés igazolására a hiányzásnál érvényes szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szülő félévente három, kizárólag reggeli késési alkalmat igazolhat.

Az intézmény kötelessége az igazolatlan mulasztás tényét jelenteni.

  • Az első óra után a törvényes képviselő, szülő értesítése,
  • a második alkalommal a törvényes képviselő, szülő, valamint a Családsegítő és Gyermejóléti Szolgálat is értesítést kap,
  • a tizedik óra után a Pest Megyei Kormányhivatalt, és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot is kötelességünk értesíteni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.