Diákönkormányzat

Diákönkormányzat célja

a diákjogok védelme
a diákok érdekeinek képviselete
a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
a hagyományok őrzése és újak teremtése
a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése
a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve ilyen programokat szervez, vagy a szervezésben segítséget nyújt
az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
a tagok számára lehetőség biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, gyakorlására bekapcsolódik, és önálló feladatot vállal az ökoiskolai munkaterv megvalósításából

DÖK alapegysége

Az osztályok 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormányzat általános gyűlésein; A választás egyszerű szavazati többséggel történik;
A megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az osztályukat a DÖK tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

DÖK vezetősége

a vezetőség a közgyűlések közötti időszakban irányítja a munkát;
részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjainak megszervezésében;
tagjain keresztül tájékoztatja az osztályokat az igazgatóság tevékenységeiről, döntéseiről;
elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét;
a nevelőtestület véleményének figyelembevételével dönt az egy tanítás nélküli munkanap programjáról;
évente legalább egy alkalommal megszervezi a diákközgyűlést, amelyen áttekintik a diák jogok érvényesülését;

A vezetőség összetétele a következő:

1. diákönkormányzatot segítő tanár
2. elnök
3. alelnök
4. titkár

Diákönkormányzat jogai

Döntési joga van:
saját működése, munkája megszervezéséről,
saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról,
tisztségviselői megválasztásáról,
meglévő hatáskörei gyakorlásáról,
egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
saját tájékoztatási rendszeréről,
a tanulók közül az iskolai tájékoztatási rendszer felelőséinek megválasztásáról
éves munkaprogramjáról

Egyetértési joga van:

az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat tanulókat is érintő pontjainál, a dokumentum elfogadásában és módosításában,
a diákjóléti célra szánt pénzösszegek felhasználásában,
a házirend elfogadásában, és módosításában,
az iskolai éves munkaterv elfogadásában.

Véleményezési joggal rendelkezik:

az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben ill. a tanulókat érintő kérdésekben, ha a diákok nagyobb közösségének legalább 50 % -át érintik.
a tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban,
a tanév rendjének meghatározásakor,
az iskolai működési szabályzat elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben,
az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének meghatározásával kapcsolatban,

Jogorvoslat:

A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a törvényességi kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre, az intézmény vezetőjéhez a házirendben meghatározott fogadóórában is fordulhat.

Diákönkormányzat kötelessége:

a diákok jogi és erkölcsi védelme: a tanulók a DÖK tagjaihoz fordulhatnak az iskolai élettel kapcsolatos problémáikkal
az adott problémát megvizsgálni, és indokolt esetben megoldani vagy a megfelelő szervhez irányítani
évente legalább egyszer összehívni az iskolai diákközgyűlést
A beszámolónak tartalmaznia kell a DÖK által végzett éves munkát, az időközben felmerült problémákat.
évenként munkatervet készíteni, melyet az iskola vezetőségével egyeztet.
végrehajtani a munkatervében megjelölt feladatokat.
a diákok igénye szerint szabadidős és kulturális programokat szervezni
a házirendet betartani, és betartatni.

Aláírási jog

A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja, de mindent ellenjegyez a diákönkormányzatot segítő pedagógus is.

Munkaterv

Szeptember 20.

DÖK Alakuló Ülés:
tisztségviselők megszavazása
éves program megbeszélése, elfogadtatása
„DÖK-ZÖLDek” –program megbeszélése, elfogadtatása, Zöldek képviselőinek megválasztása
E-iskolaújsággal kapcsolatos megbeszélés

Éves szinten:

A DÖK a továbbiakban hetente ülésezik az aktuális projektekkel kapcsolatban:

E-iskolaújság;
folyosók és a lépcsőház dekorálása;
ökoiskolai, iskolai megmozdulások;
előadások témái.

Alapvető témák:

iskolai élet, jogok
ökoprogramok, „Zöldek” különvéleménye
magatartás, szorgalom
jeles napokkal kapcsolatos előadások
egyéb témájú előadások
versenyek
fegyelem, önfegyelem
tanár-diák kapcsolat
környezetvédelem
egészségvédelem
aktualitások
E-iskolaújság: E-HÍRMONDÓZSA
egyéb

Szeptember 27.

Szív világnapja- Rajzverseny

Október 26.

„Ne vásárolj semmit nap”

A Takarékosság Világnapja (október 28.) alkalmából megszervezzük iskolánkban a „cserebere napot”, mellyel tudatosítjuk a gyerekekben, hogy nem csak pénzzel, hanem a már megvásárolt termékekkel is lehet takarékoskodni. A takarékoskodás azt is jelenti, hogy gyűjtünk, félrerakunk, spórolunk, nem tékozoljuk el a már meglévő anyagiakat. Arra adunk ösztönzést, hogy a már meglévő, megunt, kegyvesztett játékokat – mesekönyvet, regényt, filmet, legót, társasjátékot, stb. ne dobják ki, ne rakják fel a poros padlásra, vagy a szekrény mélyébe, hanem hozzák be az iskolába, sorakoztassák fel saját standjukon, és cseréljék be egy számuk tetsző, régóta sóvárgott játékra.

Április 26.

Dózsa-nap

E-Iskolaújság:

E-Hírmondózsa
A 2012-13-es tanévben elektronikusan jelentetjük meg az iskola honlapján iskolaújságunkat, melyben kiemelt helyet kap a Diákönkormányzat független csoportjának – a „Zöldeknek”- az ökoprogram tevékenységeivel kapcsolatos hozzászólása.
Lehetőségük nyílik kisebb projectmunkákban való részvételre, egy-egy ökoprogrammal kapcsolatos terület kutatására, annak publikálására, élménybeszámolóra, illusztrálásra környezet- és egészségvédelmi témában.
Megjelenés pontos helye, ideje: Legalább kéthetente megjelennek a gyerekek különféle témájú cikkei, rajzai, egyéb gyűjtött munkái az iskola honlapján, a DÖK oldalán. A cikkek megjelenéséről aktuális blogbejegyzés készül az iskola honlapján.

További témák az E- iskolaújságban:

nyári tábor / nyári élmények
iskolakezdés
beszámoló versenyeken való részvételről
olvasmányélmények
versek, mesék, karcolatok hobby szintű képzőművészeti alkotások, fotók bemutatása
interjúk falubeli művészekkel / idősebb falubeliekkel
szabadidő
jövőbeli célok, tervek
8. osztályosok: továbbtanulás
szakkörök
hirdetések falu szinten
megemlékezés aktuális ünnepekről, évfordulókról
bensőséges témák: érzelmek, segítségnyújtás, közösségápolás, mások másságának elfogadása, együttérzés