Tanulói mulasztás igazolása

Közzétéve

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni – többek között – a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. E rendelkezés alapján az intézménynek konkrét eljárási szabályokat kell meghatároznia a mulasztások igazolására vonatkozóan, így a szülők által igazolható napok számára, az igazolás formai követelményeire és azok benyújtásával kapcsolatos szabályokra is. Betartása kiemelten fontos, ellenkező esetben az intézmény jogosan tagadhatja meg az igazolások befogadását, igazolatlannak tekintve az adott hiányzást.

Iskolánk Házirendje alapján a tanulók mulasztását és annak igazolását a korábbi években az alábbi formában határoztuk meg, és adtunk tájékoztatást:

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint egyéb foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének félévente három nap hiányzását igazolhatja. A tanuló csak a szülő előzetes engedélykérésével maradhat távol az iskolától.

Indokolt esetben az iskola intézményvezetője további távolmaradást, egy tanévben legfeljebb öt tanítási napot engedélyezhet.

A szülő az igazolást az e-Kréta felületén küldi be az osztályfőnöknek.

Az iskolán kívüli rendszeres elfoglaltsághoz, amennyiben az a tanításról való távolmaradással járhat az intézményvezető hozzájárulása szükséges, az engedélyt írásban kell kérnie a kikérő szervezetnek (sportegyesület, zeneiskola stb.). Nem megfelelő magatartás vagy tanulmányi eredmények esetén az engedély visszavonható.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül köteles az igazolást – betegség esetén orvosi igazolás, más esetben hivatalos irat – az osztályfőnöknek bemutatni, az e-Kréta felületére feltölteni.

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedés, szakértői bizottság vagy egyéb alapos ok miatt, hivatalos ügyben van távol.

Késésnek minősül, ha a tanuló becsengetés után, a tanóra kezdetekor nincs a tanteremben, vagy a foglalkozás kezdetére nem jelenik meg, de később részt vesz azon. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét és a tanórai becsengetéstől számított időtartamát percre pontosan a naplóba bejegyzi.

A tanórai késések időtartamuk alapján összeadódnak. Amennyiben az összeszámítandó (külön igazolt és külön igazolatlan) késések időtartama eléri a 45 percet, az igazolt vagy igazolatlan mulasztás jelent.

A késés igazolására a hiányzásnál érvényes szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szülő félévente három, kizárólag reggeli késési alkalmat igazolhat.

Az intézmény kötelessége az igazolatlan mulasztás tényét jelenteni.

 • Az első óra után a törvényes képviselő, szülő értesítése,
 • a második alkalommal a törvényes képviselő, szülő, valamint a Családsegítő és Gyermejóléti Szolgálat is értesítést kap,
 • a tizedik óra után a Pest Megyei Kormányhivatalt, és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot is kötelességünk értesíteni.

Családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos tudnivalók

Közzétéve

Tisztelt Szülők!

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető. A 16. életévüket betöltött tanulók esetében (a 16. életév betöltését követő tanévtől) a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható (az iskolalátogatási igazolás, tanulói jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül). A családok ügyintézésének egyszerűsítésében érintett ügytípusok a dokumentum végén felsorolásra kerültek. (A felsorolást az Oktatási Hivatal folyamatosan bővíti!)

Nagyon fontos, hogy a diákok rendelkezzenek ÉRVÉNYES DIÁKIGAZOLVÁNNYAL, mivel a felsorolt szociális és egyéb juttatások, szolgáltatások igényléséhez is szükséges.

A 2023/2024-es tanévre kizárólag azon tanulóknak kell érvényesítő matricával ellátni diákigazolványát, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltötték a 16. életévüket. Ellenkező esetben a tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül érvényes a teljes 2023/2024-es tanév során.

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a diákigazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, a köznevelésben, illetve a szakképzésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.

A fenti rendelkezések alapján a 2011. december 30. napja előtt kiállított igazolványok érvényesek az igazolványra való jogosultság fennállásáig. Ugyanakkor, mivel ezen igazolványok nem a NEK rendszerében készültek, érdemes új igénylést benyújtani az igazolvány jogosultjának.

A 2011. december 30. napja és 2014. december 31. napja között kiállított igazolványok azonban 2023. október 31. után már nem lesznek érvényesek, hiszen a 2014. december 31. napján kiállított köznevelési igazolvány a jogszabály alapján 2023. október 31. napjáig érvényes. Ezen igazolványok helyett mindenképpen új igénylést kell benyújtani a jogosultak számára.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésében érintett ügytípusok:

 • szociális hozzájárulási adó körébe tartozó szolgáltatások
 • családi pótlék
 • nevelési ellátás a sajátos nevelési igényű, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermek után
 • iskoláztatási támogatás
 • családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény
 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kezvezménye
 • gyermeknevelési támogatás
 • árvaellátás
 • egészségügyi szolgáltatás (egészségbiztosítás)
 • iskolaszövetkezeti munkavégzés
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása
 • tanköteles gyermek foglalkoztatása
 • fiatal felnőtt utógondozói ellátása
 • iskolakezdési támogatás
 • beiskolázási segély
 • az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII.30.) Korm. hatálya alá tartozó ügyek
 • árvák ösztöndíja
 • IKC lakásigénylés, IKV lakbér-felülvizsgálat
 • kollégiumi elhelyezés igénylése esetén testvérek igazolása
 • felsőoktatási intézményben rendszeres szociális támogatáshoz testvérek igazolása
 • települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
 • lakásfenntartási támogatás
 • rendszeres szociális ösztöndíj esetén testvérek igazolása
 • étkezési támogatás
 • külföldről bejáró tanulók TAJ szám ügyintézése
 • Vasúti dolgozók gyermekeinek utazási kedvezménye