Történelmünk

Történelmi háttér

dozsa logoA XIX. század elején a falu tanyarendszerű laza település volt. Az 1910-es években kezdett faluvá formálódni, az országút és a vasút közötti keskeny sávban. Ezekből az évekből nincsenek adataink a faluban működő iskoláról.

1942-ben megalakították a Pilishegyi Állami Gazdaságot. Az lakosság mellett nyírségi, hajdúsági, békési munkavállalókat vett fel a gazdaság. A családos beköltözések, a gyermekek létszámának növekedése már magával vonzotta az iskolaalapítás gondolatát. Kezdetben váltakozva tanítottak összevontan az alsó és felső tagozatban. Az iskola épülete a Taligás-féle ház volt, itt működött az alsó tagozat. A felső tagozat a mostani Kápolna épületében kapott helyet. Nőtt a tanulók létszáma, termekről, tanerőről gondoskodni kellett. A felső tagozatot két alkalommal is körzetesíteni akarták, a szülők ellenállása ezt megakadályozta.

1960-ban elkészült a jelenlegi iskola épülete, a Megyei – Községi Tanács, a helyi üzemek, az Állami Gazdaság és a szülők segítségével. Itt az oktatás két műszakban folyt. Délelőtt, délután összevont csoportokban (1-3, 2-4, 5-6, 7-8). Ebben az időben (1956-58) Thuránszky Lehelné volt az iskola igazgatója, aki 1996-ban Pilisjászfaluért kitüntető címet, 1997-ben 60 éves szakmai tevékenységének elismeréseként gyémántdiplomát kapott.

A 70-es évek idején körzetesítették az iskolát. A felső tagozat Klotild-ligetre, az akkori Zrínyi Ilona Általános Iskolába járt, melynek tagiskolája lett az alsó tagozatos iskola.

1986-ban vette fel a Dózsa György nevet. A falu 1994-ben Piliscsabától levált, így iskolánk is önálló lett. A felső tagozatos diákok sajnos továbbra is a környező települések iskoláiba iratkoztak be (Piliscsaba, Klotild-liget, Pilisvörösvár, Dorog).

Jelen és jövő

Iskolánk feladatköre 1998-ban bővült, s immár 8 osztállyal működik. Kezdetben, a közvetlen lakókörnyezetben élő családok gyermekeinek kínált hatékony és eredményes nevelést és oktatást, de mára már a lakókörnyezeten kívül élő családok is szívesen választják intézményünket.

A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló diákoknak nyugodt, biztonságos légkört tudjunk teremteni. Iskolánk vezetői, pedagógusai és munkatársai olyan személyek, akik nyitottak az új módszerek iránt, felkészültségüket folyamatosan fejlesztik.

Pedagógiai programunkban két értéknek adunk prioritást: a kreativitásnak és a humánumnak. E két érték és képesség kialakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak. A lexikális tudás helyett előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra és a tevékenykedtetésre építő tanítást, segítve ezzel a tanulókat, hogy az iskola befejeztével képesek legyenek eligazodni az információk egyre növekvő rengetegében. Az információválogatás és –értékelés során fejlődik lényegmegragadó és kritikai képességük, újabb és újabb összefüggések tárulnak fel előttük. Ennek érdekében a tanítási órákat úgy szervezzük, hogy tanulóink sokféle munkaformában dolgozzanak, minél aktívabbak legyenek az információszerzésben, s ez által képessé váljanak a megszerzett tudás új helyzetekben, mindennapi életben való hasznosítására. A frontális munka helyébe az egyéni, páros, csoportos és kooperatív munka lép.

Iskolai munkánk kiemelt feladata a tanulás tanítása. Minden tantárgy tanulási technikájának megismerését, elsajátítását az adott tantárgy tanulása keretében biztosítjuk. A tanulás tanítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a szövegértés-szövegalkotás, a logikus matematikai gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlesztése. Ennek érdekében belső tudásbázist készítünk, belső képzéseket tartunk, hogy együtt ugyanazon módszerekkel, minden tanítási órán folyamatosan fejlesszük tanulóink ezen készségeit. Fontosnak tartjuk a tanórai, és a tanulók egymás közötti magatartását érintő érzelmi képességek fejlesztését.

Az iskola fontos esélyt lát a pályázatokban, az azokban rejlő lehetőségeket is kihasználva tesszük még színesebbé oktató – nevelő munkánkat.

A 2009/2010. tanévben a TÁMOP-3.1.4-09/1 azonosítószámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” címet viselő pályázat keretében is arra vállalkoztunk, hogy megújítjuk, a kor követelményeihez igazítjuk az iskolában zajló munkát. Olyan oktatás-, tanulásszervezési és módszertani elemekkel gazdagítjuk pedagógiai eszköztárunkat, melyek egyrészt segítik tanulóink motiválását, megalapozzák az élethosszig tartó tanulást, ma már nélkülözhetetlen életviteli, szociális és digitális kompetenciákat adnak diákjaink kezébe; másrészt használható tudást. A 2014/2015. tanévig minden tanulócsoportba eljutnak ezek az új lehetőségek. Saját innovációnk, jó gyakorlatunk jelenti a garanciát arra, hogy ezt a programot a „Dózsás” tanárok és diákok helyi speciális igényeihez, lehetőségeihez igazítsuk, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy más iskolák számára referenciaintézményként működjünk.

A 2011/2012-es tanévtől elnyertük az Ökoiskola címet, és a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, egészségnevelésre. Iskolánkban ökocsoport működik, járőrök természetvédelmi témakörben.