Sajátosságaink

Iskolánk Pest megyében, a Pilis lábánál, csodálatos környezetben helyezkedik el. A természet közelsége segíti a környezettudatos magatartás kialakítását.

Tanulóink létszáma 100 körüli. 8 osztályunk van, évfolyamonként egy osztályt indítunk. Az alacsony osztálylétszám alkalmas a leginkább a képességekhez igazodó foglalkoztatásra. A tanulók az alapképességeket biztosan elsajátítják, minden tanulóra alaposabban oda tudunk figyelni és több szereplési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a rendezvényeken egyaránt.

Az 1-3. évfolyam iskolaotthonos nevelési-oktatási formában működik. A rugalmas óratervi modell biztosítja a barátságos légkört, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést. Az ismeretanyag közvetítése különböző időtartamú és integrált tananyagtartalmú foglalkozásokon történik. A személyiséggazdagító program a tartalmas szabadidő eltöltését szolgálja. Az osztályban tanító mindkét pedagógus hatékony együttműködése biztosítja az osztály eredményes fejlesztését.

Négy hetes szoktatási program

Négy hetes szoktatási program segíti a kisgyermekeket, hogy zökkenőmentesen éljék át az iskolába lépés első napját. Egyúttal alkalmunk adódik az esetleges részképesség zavarok feltárására. Ha mégsem sikerül a szoktatási időszak alatt a felzárkóztatás, folytatjuk a megkezdett játékos képességfejlesztést terápiás játékokkal. A foglalkozások kiscsoportos szervezeti formában zajlanak. A személyre szabott fejlesztő feladatok alkalmazása megpróbálja az esélyegyenlőség lehetőségét megteremteni minden kisgyermek számára. Tanítóink munkáját szakképzett logopédus-fejlesztő pedagógus segíti, aki hetente két alkalommal személyre szabott foglalkozásokon nyújt hatékony segítséget az arra rászoruló diákjainknak.

A 4.-8. évfolyamon napköziotthonos

A 4.-8. évfolyamon napköziotthonos ellátást biztosítunk a diákok részére délután 16.30 óráig. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, személyi és környezethigiénia, a viselkedéskultúra, az erkölcsi alapokon nyugvó hatékony tanulásszervezés, a differenciált tanulásirányítás, a másokkal való együttműködés képessége, az esélyegyenlőség megteremtése. A szabadidős foglalkozások szervezésére naponta legalább 45 percet fordítunk.

Pedagógiai programunk

Kompetencia alapú oktatás zajlik iskolánkban. A gyerekek változatos módszerekkel, aktív tevékenykedtetéssel vesznek részt az ismeretszerzés folyamatában. Matematikából, szövegértésből kiemelt készség- és képességfejlesztésben részesülnek.

Az angol nyelvet emelt óraszámban oktatjuk, alsó tagozatban heti 2, felső tagozatban heti 3 órában.

DIAK Alapítvány

Iskolánkat a DIAK Alapítvány támogatja, anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez, illetve a tárgyi feltételeink javításához.