Intézményvezetői pályázat

Közzétéve

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 23. – 2025. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh-Dulau Anna Mária főosztályvezető nyújt, a 06 /23/795-214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi Központ, 2030 Érd, Alispán utca 8/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/3343/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • az intézmény honlapján
 • a tankerületi központ honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Érdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.


Eljárásrend kiegészítése

Közzétéve

Kiegészítés a járványügyi készenlét ideje alatt alkalmazandó eljárásrendhez

Szülőknek:

–          2020. október 1-től az iskola bejáratánál testhőmérséklet mérést végzünk az iskola tanulóin. Amennyiben 37,5 °C-t meghaladó értéket mérünk, a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinnie gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

–          2020. október 1-től az iskola épületébe 7.30-tól lehet csak belépni. A belépés két bejáraton történik. Az alsó tagozatosok az új épületrészen lévő bejáraton, a felső tagozatosok továbbra is a főbejáratnál jöhetnek be.

–          Kérjük, hogy azokra a foglalkozásokra, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi), gyermekük számára szájmaszkot biztosítsanak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor 16 és 17 óra között összevont felügyeletben marad itt gyermekük.

Tanulóknak:

–          2020. szeptember 21-től azokon a foglalkozásokon, amelyeken több osztály tanulói vesznek részt (hittan, napközi) a szájmaszk használata kötelező!

–          2020. szeptember 21-től a 16 és 17 óra közötti összevont felügyeletben (amennyiben az iskola épületén belül tartózkodnak) a szájmaszk használata kötelező! Információk a gyermekek hazavitelével kapcsolatban

Közzétéve

Kedves Szülők!

Minden kezdet nehéz. Fokozottan érvényes ez a jelenlegi, több szempontból rendhagyó tanévkezdésre. Az elmúlt hét tapasztalataiból kiindulva szeretnénk megoldást találni a gyermekek – mint több esetben is bebizonyosodott – nehézkes délutáni kiadására a szülők számára.

Hogy az eddig is elvárt belépési tilalmat ne sértsük, a jövő héttől kezdődően (szeptember 7-től) egy közösségi szolgálatot teljesítő diák fogja segíteni munkákat az iskola bejáratánál (belső bejárati ajtó). Ez azt jelenti, hogy 15.00 és 16.00 között segítséget nyújt Önöknek abban, hogy beszól az érintett osztályba és segít kikísérni gyermeküket a bejáratig. 

16.00 és 17.00 között a második osztályosok termében lesz a felügyelet. Ekkor az udvarról tudnak jelezni gyermeküknek, valamint a felügyeletet ellátó pedagógusoknak. Utóbbi a bejárati ajtónál fogja átadni az érintett tanulót/tanulókat.Arra kérem Önöket, hogy a belépési tilalmat, valamint azt a kérésünket, hogy előzetesen egyeztessenek az iskolai dolgozókkal, mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák tiszteletben.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Némedi Csaba
igazgatóhelyettes