1% felajánlása iskolánknak

Közzétéve

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánknak a DIAK Alapítványon keresztül!

név: DÓZSA ISKOLA ALKOTÓKÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
adószám: 18709742-1-13

A DIAK alapítvány az elmúlt években sok segítséget nyújtott az iskola tárgyi fejlesztésének bővítésében, iskolai szervezésű versenyek támogatásában, könyvtári és tanulói könyvek, iskolapólók beszerzésének pénzügyi lebonyolításában.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden támogatónknak (Önkormányzat, szülők, civil szervezetek), akik egyéb felajánlásokkal is hozzájárulnak alapítványunk működéséhez. Köszönjük, hogy az idei évben is alapítványunkat támogatják a személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával.


A Dózsa Iskola Alkotó Közösségért Alapítvány feladata a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola tanulóinak továbbá a pilisjászfalui óvodás- és általános iskolás korú gyerekek támogatása.

• Tanulmányi kirándulások, és más kulturális rendezvények látogatásának szervezése és támogatása;
• Iskolai és óvodai eszközfejlesztés és támogatása;
• Iskolai újság kiadásában való részvétel és annak támogatása;
• Tanulmányi versenyen való részvétel (nevezési és utazási költségek biztosítása diákok és kísérőik részére);
• Étkezési támogatás nyújtása a rászoruló diákoknak;
• Iskolatej biztosítása, költségekhez való hozzájárulás;
• Iskolai és óvodai nyomtatványok, tárgyak készítése és finanszírozása (beiskolázási tájékoztató, iskolanaptár, évkönyv, zászló, címer, póló stb.);
• Gyermekek jutalmazása és a jutalmazás támogatása (versenyek, tanév végi jutalomkönyvek);
• A gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (iskolaotthonos diákok szabadidős tevékenysége, táborozások, szakkörök lebonyolítása, támogatása);
• Az oktatási intézetek környezetének rendezése, a gyermekek oktatási, nevelési körülményeinek javítása;
• Könyvtári állomány fejlesztése, nevelői példányok beszerzése, támogatása;
• Az oktatási intézmények bútorzatának fejlesztése, támogatása;
• Diáksport szervezése, támogatása;
• Erdei iskola támogatása.Intézményvezetői pályázat

Közzétéve

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. – 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,,
 • •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • •         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • •         cselekvőképesség,
 • •         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • •         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • •         a pályázó szakmai önéletrajza,
 • •         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • •         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • •         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít,
 • •         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh-Dulau Anna Mária főosztályvezető nyújt, a 06/30 6421- 458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Érdi Tankerületi Központ, 2030 Érd, Alispán utca 8/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/HR/986-2/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         az intézmény honlapján
 • •         a tankerületi központ honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Érdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.


Hit- és erkölcstan tájékoztató

Közzétéve

Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeiket a hit- és erkölcstan órákra!
Életkoruknak megfelelően dalos, játékos elemekkel színesítve, azokat eszközként is használva ismerkedünk a minket teremtő és megváltó Istennel, magunkkal, embertársainkkal, a teremtésben való helyünkkel. Imádság, bibliai történetek, beszélgetés egyaránt része az
óráknak.
A hittanóra lehet egy lehetőség, egy ajtó a gyermek számára, ami egyre tágabbra nyílva bevezeti őt a hívő életbe, egyháza életébe, a közösségbe. Nyolcadik osztályig haladva egymásra épülő hitbéli tudásanyagot, tartalmat tudunk nyújtani számukra. A tankönyveket a gyerekek ingyen kapják, mint a többi tankönyvüket. A keresztség nem előfeltétel.

Elérhetőségek:
Református hittan:
Piliscsabai Református Gyülekezet, 2081 Piliscsaba Deák Ferenc utca 55. (parókia)
Lelkipásztor: Szép Mónika (7-8. osztályosok hitoktatója egyben) +36 30 638 4746
Hitoktatók: Méhész Tímea (1-4. osztály hitoktatója) +36 70 629 3440
Banu Brigitta (5-6. osztály hitoktatója) +36 30 544 5519
http://www.reformatuspiliscsaba.hu/

Katolikus hittan:
Piliscsabai Római Katolikus Plébánia, 2081 Piliscsaba Templom tér 12. (plébánia)
Plébános: Szilágyi Szabolcs +36 30 611 1296
Hitoktató: Tóthné Müller Andrea +36 30 431 2221
https://piliscsaba-katolikus.hu/


Magyar kultúra napja

Közzétéve

Január 22-én megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról. A tanulók rajzokat, verseket és plakátokat készítettek ennek alkalmából. Egy kiállítás keretében mutattuk be a pályamunkákat a „kisközönségnek”. Az osztályok közül az 1., 4., 5., 6. és 7. osztály készített plakátokat, amelyeken jeles
költők verseit illusztrálták. A 2. osztály régi magyar meséket idézett fel visszakalauzolva minket Frakk, Kukori és Kotkoda, Vízipók és Csodapók, Mézga család, valamint a népmesék világába.
Andorka Áron és Csuha András 1. osztályos, Kővári Adrienn és Breha Eleonóra 2. osztályos tanulók saját rajzaikkal is képviselték az alsó tagozatot, míg Földi Zsófia, Szántó Tünde 5. osztályos, Sétáló Sára 6.
osztályos és Mátyás Dávid 7. osztályos tanulók pedig a felső tagozat egyéni résztvevői voltak. A kiállításon szereplő „művészek” oklevelet kaptak, mindannyian Arany Ecset-díjban részesültek!
Csuha Janka egy saját költeménnyel ajándékozta meg a kiállítást, amelyben kis falunkat dicsőíti, pályaművéért oklevélben, Arany Toll-díjban részesült.
A nap eseménye volt még, hogy magyar és digitális kultúra órákon a felső tagozatosok egy kvízkérdésekből álló feladatsort oldottak meg játékos keretek között. A feladatok a magyar kultúra valamennyi témakörét érintették, szó volt a hungarikumokról, magyar feltalálókról, magyar elsőkről, sportról, művészetről, nyelvészetről, jeles magyar épületekről…stb.
Bízunk benne, hogy nem csak élményben, hanem tudásban is gazdagodtak tanulóink. Reméljük a későbbiekben egyre több „kis művészt” csatlakozik majd a programhoz, és iskolánkban szép hagyománnyá válik majd ez a január 22-ei megemlékezés.